Şirket, genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi veya kurumlara Kanun, SPK’nın Kâr Payı Tebliği (II-19.1)’nde, TTK’da ve diğer ilgili sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapabilir.

Tüm bağış ve yardımlar Şirket’in vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve Şirket’e ait etik ilkeler ile değerler ve Şirket yıllık bütçe ödenekleri göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve ayni olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Şirketin ilgili mali yıl içinde yapmış olduğu bağışlar dağıtılabilir kâr matrahına eklenir. Yapılacak bağış ve yardımlar en son açıklanan yıllık finansal tablolardaki net satış tutarının %0,2 (binde iki)’sini geçemez. Bu sınırı değiştirmek genel kurul yetkisindedir.

Dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.

Başa Dön