1. Giriş

Türkiye'de en hızlı büyüyen ve lider indirimli süpermarket zincirlerinden biri olarak ŞOK Marketler Ticaret A.Ş. ("ŞOK") için ticari işleri yürütürken aynı anda toplumu desteklemek büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple, topluma katkı sağlamak için ŞOK, üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya benzer kurumlara Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen esaslar çerçevesinde bağış ve yardımlarda bulunmaktadır. İşbu Bağış Politikası ("Politika") ŞOK tarafından yapılacak bağışlar için çerçeve oluşturması amacıyla hazırlanmıştır. Bu Politika kapsamında ŞOK, ŞOK Çalışanları'nın ilgili tüm yolsuzlukla mücadele mevzuatına ve diğer ilgili mevzuatlarla uyumunu sağlamayı amaçlamaktadır. Disiplin Kurulu işbu Politika'nın etkili bir şekilde uygulanmasını gözetme yükümlülüğü altındadır.

2. Tanımlar

“Politika” ŞOK Hayır Amaçlı Bağışlar Politikası anlamını taşımaktadır. “Kamu Görevlisi(leri)” uyruklarına ve kamu hizmetine dahil oldukları ülkeye bakılmaksızın devamlı olarak, bir süre için veya geçici olarak atama, seçilme veya diğer bir şekilde kamu hizmetinin görülmesine katılan kamuya ait şirketlerin çalışanları da dahil olarak tüm kişileri ifade etmektedir. Bu Politika altında; (i) kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, (ii) kamu kurum veya kuruluşlarının ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının iştirakiyle kurulmuş şirketlerin, (iii) kamu kurum veya kuruluşlarının ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının bünyesinde faaliyet icra eden vakıfların, (iv) kamu yararına çalışan derneklerin, (v) kooperatiflerin ve (vi) halka açık şirketlerin temsilcileri de kimliklerine bakılmaksızın Kamu Görevlisi sayılırlar.

“ŞOK” ŞOK Marketler Ticaret A.Ş anlamını taşımaktadır.

“ŞOK Çalışanları” ŞOK'un tüm müdürleri, görevlileri, çalışanları, temsilcileri, vekilleri anlamını taşımaktadır.

“Türk Ceza Kanunu” 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nu ifade etmektedir.

3. Kim bu Politika'ya tabidir?

İşbu Politika bulundukları pozisyona bakılmaksızın tüm ŞOK Çalışanları için geçerlidir.

Yolsuzlukla Mücadele Mevzuatına Dikkat Edilmesi: Bağışların Rüşvet Olarak Kullanılmasına Karşı Sıfır Tolerans Gösterilmesi

ŞOK Türkiye Cumhuriyeti'nin öngördüğü hukuki düzenlemelere tabidir. Bu düzenlemeler arasında yolsuzluk ve rüşvetle ilgili kanun ve yönetmelikler de yer almaktadır. ŞOK'un mevcut ticari faaliyetleri sebebiyle, ŞOK ve ŞOK Çalışanları her zaman Türk Ceza Kanunu'na tabidir.

Bu sebeple ŞOK Çalışanları'nın bu Politika'yı anlaması ve bu Politika'ya uyması önem taşımaktadır. Ayrıca bu durum, ŞOK'ta istihdamın da bir koşuludur.

ŞOK, rüşvet, yolsuzluğa karşı ve bağışların muvazaalı olarak rüşvet olarak kullanılmasına karşı sıfır tolerans politikasına sahiptir. İlgili herhangi bir yolsuzlukla mücadele kanuna aykırılığa ilişkin tüm iddialar soruşturulacaktır ve eğer gerekirse ilgili kişiler hakkında disiplin önlemleri alınacaktır.

4. Politika ve Mevzuat arasında Öncelik

ŞOK Çalışanları'nın ilgili mevzuata uyumlu hareket etmesi beklenmektedir. Uygulanabilir mevzuat ile işbu Politika arasında çelişki bulunması halinde, uygulanabilir mevzuat üstün gelecektir.

5. Bağışlara İlişkin Genel Prensipler

ŞOK ayni ya da nakdi olarak bağışta bulunabilir. Bağışlar rüşvet vermek için bir yol olarak kullanılamazlar. Bağışlar Madde 6'da yer alan listede belirtilen kuruluşlara yapılan katkılardır. ŞOK bu bağışların karşılığında herhangi bir menfaat beklememektedir. ŞOK hiçbir Kamu Görevlisi'ne bağışta bulunamaz.

Bütün bağış faaliyetleri şeffaf ve Türk Ceza Kanunu, Türk Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği, Türk Sermaye Piyasası Kurulu'nun diğer düzenlemeleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu da dahil olmak üzere tabi olunan mevzuata uygun olarak yürütülmelidir.

ŞOK hissedarları genel kurulda bağışların miktarı ve bunların detayları hakkında bilgilendirilmelidir.

Tüm bağışlar, ŞOK vizyonu, hedefleri ve bu Politika da dâhil olmak üzere politikalarına ve ŞOK’un etik değer ve prensiplerine uygun olmalıdır. Tüm bağışlar ŞOK’un yıllık bütçesine uygun olmalıdır.

İlgili finansal yıl içerisinde yapılan bağışlar dağıtılabilir kar değerlendirmesine dâhil edilmelidir. ŞOK Yönetim Kurulu’nun 9 Mart 2018 tarihli ve 2018/13 sayılı kararı uyarınca, Türk Finansal Raporlama Standartları uyarınca hazırlanmış yıllık mali bilançoda açıklanan miktarın %0,2’si bağışların üst limiti olarak belirlenmiştir. ŞOK genel kurulu bu limiti değiştirmekle yetkilidir.

Bağışlar topluma fayda sağlama amacı gütmeli ve belirli bir kişiye fayda sağlamamalı ya da herhangi bir sosyal norma aykırı olmamalıdır. Yapılan tüm bağış faaliyetlerinde aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:

  • Bağışlar, tabi olunan hukuka uygun bir şekilde şirket defterlerinde ve kayıtlarında tutulmalıdır.
  • Bağış ödemeleri makbuz karşılığında yapılmalıdır.
  • Bağış gerçekleştirilmeden önce bağış alıcıları hakkında risk bazlı bir ön incelemeye tabi tutulmalıdır. Bu incelemede bir risk fark edilmesi halinde, söz konusu risk giderilmeksizin bağış faaliyeti gerçekleştirilemez. ŞOK tarafından yapılan bağış faaliyeti hukuka aykırı amaçlarla kullanılmaması ve yalnızca bağış için ŞOK’a açıklanan amaçlarla kullanılması şartıyla yapılacaktır.
  • Bağış faaliyetleri Madde 6’da belirtilen ve Türkiye’de mukim kurumlara yapılmalıdır.
  • Gerektiği takdirde hayır amaçlı bağışlar kamu kurumlarına açıklanabilir.
  • ŞOK yaş, ırk, renk, cinsiyet, din, engellilik durumu ya da cinsel yönelim sebebiyle ayrımcılık yapan hiçbir kurumu desteklemez.
  • Hayır amaçlı bağışlar üçüncü kişiler üzerinden sağlanmamalıdır.

6. Kimler ŞOK’tan Bağış ya da Sponsorluk Alabilir?

ŞOK’un Ana Sözleşmesi’nin 3/B/16 maddesi uyarınca ŞOK, Genel Kurul’da ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya benzer kurumlara Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen esaslar çerçevesinde bağış ve yardımlarda bulunabilir.

7. Politik Katkılar

ŞOK, ŞOK Çalışanları ya da ŞOK adına hareket eden iş ortakları, doğrudan ya da dolaylı olarak siyasi partilere, parti üyelerine, adaylara, politika ile ilişkili organizasyon ya da kişilere rüşveti gizleme amacıyla bağış sağlamayı bir yöntem olarak kullanamazlar.

8. Uygunsuz Ödemeler

Bağışlarla alakalı her türlü uygunsuz ödeme Şok Marketler Etik Bildirim Hattı'na raporlanmalıdır. Şok Marketler Etik Bildirim Hattı'na 0 850 *** ** ** numaralı telefondan veya Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresinden e-mail ile ulaşılabilir. Uygunsuz bağışları raporlamaktan imtina edenler hakkında iş sözleşmesinin feshi de dâhil olmak üzere disiplin cezaları uygulanabilir.

Disiplin Kurulu herhangi bir uygunsuz ödeme şüphesi halinde derhal ŞOK’un ilgili politikaları kapsamında bir iç soruşturma başlatacaktır. Disiplin Kurulu konuyu gizli bir şekilde bu Politika ya da başka bir kanunun ihlalinin bulunup bulunmadığı açısından inceleyecek ve uygun düzeltici önlemleri alacaktır. Bu Politika kapsamında bir soruşturmaya konu olan herhangi bir kişi iş birliği yapmak, sorulara doğru ve dürüst bir şekilde cevap vermek ve tüm iletişimi ve bilgiyi gizli tutmakla yükümlüdür.

ŞOK endişelerini dürüstlükle dile getiren çalışanlarını korur. Ancak, bilerek yanıltıcı suçlamalarda bulunmak, soruşturma görevlilerine doğruyu söylememek, bu Politika kapsamında yapılan bir soruşturmayı engellemek ya da işbirliğini reddetmek bu Politika’nın ihlali anlamına gelmektedir.

Bu Politika’yı ihlal edenler hakkında iş sözleşmesinin feshi de dâhil olmak üzere disiplin cezaları uygulanabilir. ŞOK Çalışanları bu Politika’ya ilişkin soru ve endişeleri bulunması halinde bunları doğrudan Disiplin Kurulu'na veya kendi yöneticilerine aktarabilirler.

9. Bağış Tekliflerinin Ele Alınması Prosedürü

Bağış talepleri yazılı veya sözlü olarak yapılabilir. Ancak, bağış talebini alan ilgili departman/Şok Çalışanı Ek-1'deki formu doldurmak zorundadır. Ek-1'de yar alan "Bağış Talebi Değerlendirme Formu", bağış talebini alan ilgili departman veya ŞOK Çalışanı tarafından doldurulduktan sonra CEO veya CFO’nun değerlendirmeleri akabinde nihai olarak ŞOK Yönetim Kuruluna getirilerek onaya sunulur.

Bağış Talebi Değerlendirme Formu

Başa Dön