Kar dağıtım politikası Şirket’in orta ve uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansal planları dikkate alınarak belirlenmektedir. Şirket, 2018 yılı kazançlarından başlamak üzere yönetim kurulu önerisi ile genel kurulun onayı ve bunlarca yapılabilecek değişikliklere ve Türkiye'de uygulanmakta olan mevzuata tabi olarak, Şirket’in nakit akışı gerekliliklerini de gözetmek kaydıyla her hesap yılı için Şirket dağıtılabilir net dönem karının en az %30’unu nakden kar payı olarak dağıtmayı benimsemiştir.

Kar dağıtım politikası, Şirket’in nakit projeksiyonları, faaliyetlerine ilişkin geleceğe yönelik beklentileri, yatırım planları ve sermaye piyasasındaki şartlara tabidir. Buna ek olarak, bu politika ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve Şirket’in finansal kaynaklarının durumuna göre yönetim kurulu tarafından her yıl gözden geçirilecektir. Kar dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, SPK’nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

Kâr paylarının, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, genel kurul onayını takiben en geç 30 gün içinde ödenmesi amaçlanmakta olup, dağıtım tarihine genel kurul tarafından karar verilir. Kâr payı dağıtımı tek bir seferde yapılabileceği gibi taksitler halinde de dağıtılabilir.
Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve Esas Sözleşme’de pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başkaca yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Genel kurul, kanunen ayrılması gereken yedek akçelerin ve Esas Sözleşme’de pay sahipleri için belirlenen kâr payının ayrılmış olması şartıyla net kârın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. Şirket yönetim kurulunun, genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak genel kurul toplantısında pay sahiplerine bilgi verilir.

Şirket Esas Sözleşmesi’nde kâr payı avansı dağıtımı hususuna yer verilmiş olup, yürürlükteki mevzuat hükümlerinde belirtilen usul ve esaslara uymak suretiyle kâr payı avansı dağıtılabilir.

Başa Dön